511 478 519 [email protected]

Regulamin

Postanowienia Ogólne:

§ 1
Strona działający pod adresem https://www.pawel-walczak.pl prowadzony jest przez:
Paweł Walczak
ul. Grabowska 28
32-310 Chechło
NIP: 637-213-29-42
REGON: 368581724

Definicje:

§ 2
1. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

2. REGULAMIN – niniejszy regulamin strony internetowej.

3. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA; ADMINISTRATOR SERWISU – Akademia Sukcesu Paweł Walczak, ul. Grabowska 28, 32-310 Chechło

4. UŻYTKOWNIK – Osoba odwiedzająca stronę lub osoba dokonująca rejestracji w Serwisie poprzez podanie swojego adresu e-mail.

5. KLIENT- osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

6. SERWIS – serwis internetowy dostępny pod adresem www.pawel-walczak.pl, oraz wszystkie informację dostępne na stronie.

§ 3
Użytkownikami serwisu www.pawel-walczak.pl mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

§ 4
Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z serwisu zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.

Dane osobowe:

§ 5
Dane osobowe przekazywane nam przez użytkowników strony pawel-walcza.pl stanowią niezbędne minimum do wdrożenia procesu sprzedaży usług i są wykorzystywane wyłącznie w celu:
a) realizacji umowy
b) informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach

§ 6
Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom do celów marketingowych.

§ 7
Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

Newsletter:

§8
Każdy klient po dokonaniu zamówienia jest automatycznie dodawany do newslettera. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

§ 9
Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub też pisemnie na adres: ul. Grabowska 28, 32-310 Chechło.

Ochrona praw autorskich:

§ 10

1. Użytkownik ma prawo do korzystania z materiałów dostępnych w ramach Serwisu jedynie w celu użytku własnego. Jakiegokolwiek wykorzystywanie ww. materiałów w innym celu jest dozwolone jedynie w przypadku wyrażenia pisemnej zgodny przez Administratora Serwisu.
2. Zabronione jest wykorzystywanie niniejszych materiałów w celach reklamowym i komercyjnym dotyczy to wszystkich treści, materiałów audio oraz video zawartych w Serwisie i będących własnością intelektualną Administratora Serwisu. Ich wykorzystanie jest możliwe jedynie przypadku wyrażenia pisemnej zgody przez Administratora Serwisu
3. Użytkownicy Serwisu zobowiązują się do niekwestionowanego przestrzegania praw autorskich przysługujących Administratorowi Serwisu. Każdy z Użytkowników zobowiązuje się, że zamieszczonych treści w serwisie oraz treści jakie otrzyma drogą mailową od Administratora Serwisu nie będzie:
a) odsprzedawał,
b) rozpowszechniał,
c) oddawał,
d) wymieniał,
e) modyfikował
f) podejmował jakichkolwiek działań zmierzających do naruszenia przepisów prawa oraz dobra osobiste autora/autorów oraz Administratora Serwisu.

4. Wszelkie treści, nagrania audio i video znajdujące się w Serwisie www.pawel-walczak.pl stanowią wyłączną własność Administratora Serwisu i podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszystkie treści jakie są zamieszczane w ww. są one subiektywną opinią autora. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z korzystania przez Użytkowników z zawartych w Serwisie treści. Skutki powyższych działań obciążają jedynie Użytkowników.

Postanowienia końcowe:

§ 11
Regulamin określa zasady zakupów oraz korzystania ze strony pawel-walczak.pl. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

§ 12
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie maja przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści wiadomości kierowanej przez Użytkowników do Administratora Serwisu, ma to związek z funkcjonowaniem Serwisu.